๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับศูนย์วิศวกรรมซอฟต์แวร์ จำนวน ๕ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑o๒,๘oo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๙ เม.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑o๖,๑oo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอร์เกทเซ็นเตอร์
    ๔.๒ บริษัทสงวนพาณิชย์ เอวี จำกัด
    ๔.๓ ร้านแอดคอม
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ผศ.ดร.ฐิมาพร  เพชรแก้ว
    ๕.๒ อาจารย์ ดร.พุทธิพร  ธนธรรมเมธี
    ๕.๓ อาจารย์ ดร.กรัณรัตน์  ธรรมรักษ์
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด