๑. ชื่อโครงการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๒,๒oo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๓ เม.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๔๔๑,๗๓๒.๕o บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
    ๓.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ Desktop PC พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๒ เครื่อง ราคาต่อหน่วย ๒๓,๗oo.๕o บาท รวมเป็นเงิน ๒๘๔,๔o๖ บาท
    ๓.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน ๓ เครื่อง ราคาต่อหน่วย ๒๑,๗๒๑ บาท รวมเป็นเงิน ๖๕,๑๖๓ บาท
    ๓.๓ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ราคาต่อหน่วย ๑๓,๙๖๓.๕o บาท รวมเป็นเงิน ๑๓,๙๖๓.๕o บาท
    ๓.๔ เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน ๔ เครื่อง ราคาต่อหน่วย ๑๙,๕๕o บาท รวมเป็นเงิน ๗๘,๒oo บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด
    ๔.๒ บริษัท T.N. Computer Shop & T Service
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายชัยรัตน์  กาญจนอารี
    ๕.๒ นายนันทชัย  ไชยเสน
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด