๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สิ้นเปลืองงานทำความสะอาดและบริการทั่วไป จำนวน ๑ 496,923.20
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โครงการพัฒนาระบบบริการกลาง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๖,๙๒๓.๒o บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๓๑ มี.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๔๙๖,๙๒๓.๒o บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บ.พีพี ยูนิแคร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ 245/7 ม.6 ต.รูสะมิแล อ.ปัตตานี 94000
    ๔.๒ หจก.ว.นครนานากิจ 30/2 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
    ๔.๓ ร้านไทยบุรีภัณฑ์ 27 หมู่ที่ 4 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายอุทัย  แกล้วกล้า
    ๕.๒ นายวิชัย  รอดทุกข์
    ๕.๓ นางกฤษณา  องอาจ
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด