๑. ชื่อโครงการ จัดจ้างทาสีอาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนอาคารสถานที่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๖,๖๔๗.๖๖ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๓ มี.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๔๗๖,๖๔๗.๖๖ บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ หจก.สหกิจกระจกอลูมิเนียม
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายประพาส  ศรีวิลัย
    ๕.๒ นายสนธยา  คงชัย
    ๕.๓ นายสกล  อนันตเสรี
    ๕.๔ นางสาวใบบุญ  ทองชูดำ
๖. ไฟล์แนบ
    
พิมพ์ ปิด