๑. ชื่อโครงการ วัสดุใช้สอยสิ้นเปลือง จำนวน ๗ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑o๙,๗๘๒.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๒ มี.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑o๙,๗๘๒.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัทแมนเทค คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายธีรวัฒน์  ศรีบุญเอียด
    ๕.๒ นายสมภพ  เอียดสี
    ๕.๓ นายเขมชาติ  เสมแดง
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด