๑. ชื่อโครงการ ตำราภาษาต่างประเทศ 12 รายชื่อ จำนวน ๑ ชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๗,๙๓๖.๘o บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๔ มี.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๒๗,๙๓๖.๘o บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัทคิโนะคุนิยะ
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นางสาวบุญเพ็ญ  ชูทอง
    ๕.๒ นางสาวขนิษฐา  จิตรหลัง
    ๕.๓ นางนิตยา  ทองปะนะ
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด