๑. ชื่อโครงการ ชุดกกลูกสัตว์ปีก Brooding จำนวน ๕ ชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๓ มี.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๔o,๙๒๗.๕o บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ เค.เอส.พี.อุปกรณ์ จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ผศ.ดร.นิวัต  เมืองแก้ว
    ๕.๒ นางอุบล  ทองกุล
    ๕.๓ อาจารย์ ดร.บุญส่ง  หวังสินทวีกุล
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด