๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๗ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนอาคารสถานที่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙o,๙๓o.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๓ มี.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๒๙o,๙๓o.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ร้านธนกฤตไลท์ติ้ง
    ๔.๒ หจก.เทพนครการไฟฟ้า
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นางโสภิดา  พัฒน์ทอง
    ๕.๒ ว่าที่ ร.ท.บุณยสิทธิ์  ไตรสุวรรณ
    ๕.๓ นายพิพัฒน์  ปุเต๊ะ
    ๕.๔ ว่าที่ พ.ต.ณรงค์  มุขวัฒน์
    ๕.๕ นางมัลลิกา  คุณารักษ์
๖. ไฟล์แนบ
    
พิมพ์ ปิด