๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๒,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๕ เม.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๒๕๑,๘oo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ร้านแอดคอม
    ๔.๒ บ.ออฟฟิศ ซัพพลาย จำกัด
    ๔.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอร์เกทเซ็นเตอร์
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ รศ.ดร.พูลพงษ์  บุญพราหมณ์
    ๕.๒ นายปฏิวัติ  เกตุเลิศประเสริฐ
    ๕.๓ นายสิทธิพงษ์  จันทร์ปรุง
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด