๑. ชื่อโครงการ วัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๑ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนพัสดุ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๕,๕๑๓.๗๕ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๓๑ ม.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๒๔๕,๕๑๓.๗๕ บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท ฟาร์เมด แอนด์ ซายด์ จำกัด
    ๔.๒ บริษัท วี.ไอ.พี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
    ๔.๓ บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม. จำกัด
    ๔.๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพทยภัณฑ์
    ๔.๕ บริษัท อีเอสเอ็ม เมดิคอล จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นางนิภาพร  แก่นเพชร
    ๕.๒ นางคอลีเยาะ  สาแมง
    ๕.๓ นางสาวโปติกา  โชติพงศ์
    ๕.๔ นางปิยะธิดา  เกิดทองมี
    ๕.๕ นางสาวเจนจิรา  โยธาศรี
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด