๑. ชื่อโครงการ วลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2560 จำนวน ๑ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนอำนวยการและสารบรรณ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒o๓,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑o เม.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๒o๓,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ นางลัดดาวัลย์ ซื่อสัจจธรรม
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายสิทธิชัย  พนิตอังกูร
    ๕.๒ นางธัญญา  พูลสวัสดิ์
    ๕.๓ นางเกศิณี  พรหมชาติ
    ๕.๔ นางสาวชุติมากร  ชลสาคร
    ๕.๕ นางอัญธิษา  ตรึกตรอง
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด