๑. ชื่อโครงการ จัดซืัอวัสดุเพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งภาพเสมือนโบราณสถานตุมปัง จำนวน ๔ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๓๑ มี.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๖๗,๙๑o.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
    ๓.๑ กล้องเว็บแคม ยี่ห้อ Logitech รุ่น C๙๓oE ๑ เครื่อง
    ๓.๒ ขาตั้งกล้อง VSPRO ๑ ชุด
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บ. สงวนพาณิชย์ เอวี จำกัด
    ๔.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัดมอร์เกทเซ็นเตอร์
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายปฏิวัติ  เกตุเลิศประเสริฐ
    ๕.๒ นายสิทธิพงษ์  จันทร์ปรุง
    ๕.๓ นายณัฐชา  ศิลากุล
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด