๑. ชื่อโครงการ หุ่นโมเดลแผล จำนวน ๓ ตัว
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๔,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๔ เม.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๒o,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ควอลิไฟล์เทรดดิ้ง จำกัด
    ๔.๒ โฟร์ดีอีเอ็ม จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ อาจารย์อรเพ็ญ  สุขะวัลลิ
    ๕.๒ นางนิภาพร  แก่นเพชร
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด