๑. ชื่อโครงการ ปั๊มสูบน้ำเสีย จำนวน ๑ ุชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๔,๖๒๔.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๗ เม.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๗๔,๖๒๔.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ รุจิรคอร์ปอเรชั่น จำกัด
    ๔.๒ อารีเทคคอร์ปอเรชั่น จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายประพาส  ศรีวิลัย
    ๕.๒ นายไพรวัลย์  เกิดทองมี
    ๕.๓ นายวิเชียร  สุขสบาย
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด