๑. ชื่อโครงการ เครื่องคอมพิวเตอร์ Mac Mini พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๕ ชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๗ เม.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๓๕,๕oo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บ. สปาร์คบิท จำกัด
    ๔.๒ บ.โอลิมปัส อินโนเวชัน เทคโนโลยี จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ อาจารย์เจริญพร  บัวแย้ม
    ๕.๒ อาจารย์กาญจนา  หฤหรรษพงศ์
    ๕.๓ อาจารย์ ดร.ณิชนันทน์  กิตติพัฒนบวร
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด