๑. ชื่อโครงการ งานจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างลานออกกำล้งกายหน้าอาคารลักษณานิเวศ 5 จำนวน ๑ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนกิจการนักศึกษา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๖,๔๙๑.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๖ พ.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๔๖,๔๙๑.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ วัสดุตามประกาศกระทรวงพาณิชย์
    ๔.๒ ค่าแรงตามประกาศกรมบัญชีกลาง
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายปิยวัชน์  คงอินทร์
    ๕.๒ นางสาวสุมาลี  สุโขพล
    ๕.๓ นายชัยมนัตถ์  คงทน
    ๕.๔ นายมุรธา  นราพงศ์
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด