๑. ชื่อโครงการ ครุภัณฑ์โทรศัพท์ จำนวน ๔ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๘,๕๓๔.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๑ พ.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๘๘,๕๓๔.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
    ๓.๑ เครื่องรับโทรศัพท์แบบไอพี มาตรฐาน SIP พร้อมอุปกรณ์จ่ายไฟ จำนวน ๖ เครื่อง ราคาต่อหน่วย ๕,๘๘๕ บาท รวมเป็นเงิน ๓๕,๓๑o บาท
    ๓.๒ ลิขสิทธิ์การใช้งาน SIP USER จำนวน ๖ License ราคาต่อหน่วย ๖,o๙๙ บาท รวมเป็นเงิน ๓๖,๕๙๔ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท อธิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
    ๔.๒ บริษัท เบอร์เซอร์ค เทเลคอม จำกัด
    ๔.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรโชติ เทรดดิ้ง
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายจักรินทร์  ล้วนศิริ
    ๕.๒ นายไพศาล  พุมดวง
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด