๑. ชื่อโครงการ วัสดุ จำนวน ๓๔ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒o๔,๓๑๑.๑๕ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒o เม.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๒o๔,๓๑๑.๑๕ บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ หจก.ซี อี จี ซายน์ฯ
    ๔.๒ หจก.เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์
    ๔.๓ บริษัท เค เอส พี
    ๔.๔ บริษัท เอ เอ็น เอช
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นางวาสนา  สงวนศิลป์
    ๕.๒ นางสาวตวงพร  เผือกหอม
    ๕.๓ นายเสมอภาค  เอียดสี
    ๕.๔ นางสาวเจนจิรา  โยธาศรี
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด