๑. ชื่อโครงการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘๕,๙๙๖.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๙ พ.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๒๙o,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด
    ๔.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายชัยรัตน์  กาญจนอารี
    ๕.๒ นายมานิต  จิตต์ประไพย
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด