๑. ชื่อโครงการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘๕,๙๙๖.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๙ พ.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๒๙o,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
    ๓.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ชนิดที่ ๑ จำนวน ๓ เครื่อง ราคาต่อหน่วย ๓๒,๕oo บาท รวมเป็นเงิน ๙๗,๕oo บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด
    ๔.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายชัยรัตน์  กาญจนอารี
    ๕.๒ นายมานิต  จิตต์ประไพย
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด