๑. ชื่อโครงการ ขอจัดซื้ออาหารหมู จำนวน ๗ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฟาร์มมหาวิทยาลัย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๓๕,๗๗o.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๕ เม.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๔๓๕,๗๗o.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ร้านโกลักษณ์อาหารสัตว์
    ๔.๒ ร้านเสกสรรค์อาหารสัตว์
    ๔.๓ นายมนตรี อ่อนชื่นจิตร
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายยศภัธ  เพชรรัตน์
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด