๑. ชื่อโครงการ หนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา2560 จำนวน ๖๖๒๙ เล่ม
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์บริหารทรัพย์สิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๖,๕๗๓.๘๑ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๑ พ.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๓๙๖,๕๗๓.๘๑ บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ร้านหนังสือ
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายประชา  มงคล
    ๕.๒ นายสมปอง  เรืองประเสริฐ
    ๕.๓ นางสาวปิยะนุช  เรืองแก้ว
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด