๑. ชื่อโครงการ จัดจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า โรงคัดแยกขยะ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนอาคารสถานที่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๔,๘oo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑o เม.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๔๔,๘oo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ หจก.ซีทีที เทรดดิ้ง
    ๔.๒ เอ.เอส.การไฟฟ้า
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายประพาส  ศรีวิลัย
    ๕.๒ ว่าที่ พ.ต.ณรงค์  มุขวัฒน์
    ๕.๓ นายโกสินธ์  ซ้ายหั่น
    ๕.๔ นายบีระศักดิ์  บุญฤทธิ์
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด