๑. ชื่อโครงการ จัดจ้างทำโต๊ะอ่านหนังสือตามแบบ (ครุภัณฑ์สั่งทำ) จำนวน ๖๔ ชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนอาคารสถานที่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๙๖,๘oo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๓o พ.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑,๑๙๖,๘oo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ตามที่เคยจัดจ้างตามสัญญาที่98/2560
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายประพาส  ศรีวิลัย
    ๕.๒ นายสนธยา  คงชัย
    ๕.๓ นายไพโรจน์  เต็มเปี่ยม
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด