๑. ชื่อโครงการ งานบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ระบบ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๙๕,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๒ มิ.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑,๙๙๕,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท เฟิร์สวัน ซิสเต็มส์ จำกัด
    ๔.๒ บริษัท เวอร์แซท โซลูชั่น จำกัด
    ๔.๓ บริษัท ศมน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายจักรินทร์  ล้วนศิริ
    ๕.๒ นายไพศาล  พุมดวง
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด