๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนจากวงเวียนถึงป้อมวลัยคม จำนวน ๑ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๑,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๓๑ พ.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๙๑,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
    ๓.๑ ๓. ค่าขนส่งต้นไม้ โดยรถบบรรทุก ๑o ล้อ จำนวน ๑ เที่ยว ราคา ๑๗,ooo บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ 1. ร้านสวนเฟื่องฟ้า รักนิรันดร์
    ๔.๒ 2. สวนทวีศักดิ์พรรณไม้
    ๔.๓ 3. ร้านซากิร พันธุ์ไม้
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ผศ.ดร.สุปรีชา  แก้วสวัสดิ์
    ๕.๒ นางสาวสาธิตา  รัตโน
    ๕.๓ นางสาวสายใจ  จันทร์ใหม่
    ๕.๔ นายไพรวัลย์  รูปโอ
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด