๑. ชื่อโครงการ สารเคมี จำนวน ๑o รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนพัสดุ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๔,๖๑๕.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๕ พ.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๕๔,๖๑๕.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บ.เมดิทอป จำกัด
    ๔.๒ บ.DKSH
    ๔.๓ Helena Thai Laboratories Co.,Ltd.
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นางสาวธัญลักษณ์  พลายด้วง
    ๕.๒ นางดารารัตน์  ห่อเพชร
    ๕.๓ นายรักษพล  ก้อนอำพร
    ๕.๔ นางวราภรณ์  ผลสมบูรณ์
    ๕.๕ นางสาวเจนจิรา  โยธาศรี
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด