๑. ชื่อโครงการ เพื่อจัดซื้อวัสดุถาวรหอพักนักศึกษา จำนวน ๖๕o ใบ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนกิจการนักศึกษา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑o,๕oo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑o๔,๓๒๕.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
    ๓.๑ ถังขยะเท้าเหยียบทรงกลมขนาด ๕.๕ ลิตร จำนวน ๖๕o ใบ ราคา ๑๖o.๕o บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท คลีนโนเวชั่น จำกัด
    ๔.๒ บริษัท เพิ่มมิตรกรุ๊ป จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายปิยวัชน์  คงอินทร์
    ๕.๒ นางสาวสุมาลี  สุโขพล
    ๕.๓ นายโอม  สุขปลอด
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด