๑. ชื่อโครงการ เพื่อจัดซื้อวัสดุถาวรหอพักนักศึกษา จำนวน ๖๕o ใบ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนกิจการนักศึกษา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑o,๕oo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑o๔,๓๒๕.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท คลีนโนเวชั่น จำกัด
    ๔.๒ บริษัท เพิ่มมิตรกรุ๊ป จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายปิยวัชน์  คงอินทร์
    ๕.๒ นางสาวสุมาลี  สุโขพล
    ๕.๓ นายโอม  สุขปลอด
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด