๑. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมระบบไฟฟ้าแรงสูงชั่วคราว อาคารเรียนรวม 4 และ 7 จำนวน ๑ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนอาคารสถานที่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๕ พ.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๒๔o,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ราคาสืบจากผู้ประกอบการในท้องถิ่น
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายประพาส  ศรีวิลัย
    ๕.๒ ว่าที่ พ.ต.ณรงค์  มุขวัฒน์
    ๕.๓ นายโกสินธ์  ซ้ายหั่น
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด