๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมบริเวณอ่างเก็บน้ำฯ ระยะที่ 2 สวนวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๗๔,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๙ มิ.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๒๔o,o๓๖.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
    ๓.๑ เสาคอนกรีตสำเร็จรูป จำนวน ๔๕o ตร.ม. ๆ ๓oo เป็นเงินจำนวน ๑๓๕,ooo บาท
    ๓.๒ ตาข่ายกรองแสง ๘o เปอร์เซ็น จำนวน ๓o ตร.ม. ๆ ละ ๒,๕๒o บาท เป็นเงินจำนวน ๗๕,๖oo บาท
    ๓.๓ อิฐบล็อก จำนวน ๓,๔๕๖ ก้อน ๆ ละ ๖ บาท เป็นเงินจำนวน ๒o,๗๓๖ บาท
    ๓.๔ ปูน จำนวน ๖o กระสอบ ๆ ละ ๑๔๕ บาท เป็นเงินจำนวน ๘,๗oo บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ร้านสะพานหันวัสดุภัณฑ์
    ๔.๒ ร้านเอกภัณฑ์
    ๔.๓ ร้านนำผล
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ผศ.ดร.สุปรีชา  แก้วสวัสดิ์
    ๕.๒ นางสาวสาธิตา  รัตโน
    ๕.๓ นางสาวสายใจ  จันทร์ใหม่
    ๕.๔ นายไพรวัลย์  รูปโอ
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด