๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุงานซ่อมโยธา จำนวน ๒๒ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนอาคารสถานที่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๔,๘๕๙.๒o บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๕๔,๘๕๙.๒o บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บ.ไฮเทคกลาส จำกัด โทร 075-446459
    ๔.๒ บ.โฮมโปรนครศรีฯ โทร. 075-324740
    ๔.๓ หจก.เม้งฮวดนครศรีฯ โทร.075-316313-6
    ๔.๔ หจก.ยุ่ยล้งนคร โทร 075356103
    ๔.๕ สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นครศรี) โทร.02-5075859
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ว่าที่ ร.ท.บุณยสิทธิ์  ไตรสุวรรณ
๖. ไฟล์แนบ
     ไฟล์แนบที่ 1
พิมพ์ ปิด