๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวลัยลักษณ์สแคว และริมสระน้ำ อาคารไทยบุรี จำนวน ๑ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๕,๒๘o.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๘ มิ.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๒๑๔,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
    ๓.๑ ๓. ต้นเฟื่องฟ้า สีแดง ขนาดถุง ๔ นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า ๒o ซม. ต้นละ ๑o บาท จำนวน ๖,๖o๖ ต้น รวมเป็นเงิน ๖๖,o๖o บาท
    ๓.๒ ๔. ต้นเฟื่องฟ้า คละสี ขนาดถุง ๔ นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า ๒o ซม. ต้นละ ๑o บาท จำนวน ๓,๖oo ต้น รวมเป็นเงิน ๓๖,ooo บาท
    ๓.๓ ๕. ค่าขนส่งต้นไม้ โดยรถบรรทุก ๖ ล้อ จำนวน ๒ เที่ยว ๆ ละ ราคา ๑๔,ooo บาท รวมเป็นเงิน ๒๘,ooo บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ร้านสวนเฟื่องฟ้า รักนิรันดร์
    ๔.๒ สวนยายเล็ก
    ๔.๓ สวนก็อบแก็บ
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ผศ.ดร.สุปรีชา  แก้วสวัสดิ์
    ๕.๒ นางสาวสาธิตา  รัตโน
    ๕.๓ นางสาวสายใจ  จันทร์ใหม่
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด