๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุประปา จำนวน ๒๕ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนอาคารสถานที่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๘๕๒.๕o บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๔๙๙,๘๕๒.๕o บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นครศรี) โทร.02-5075859
    ๔.๒ บ.ไฮเทคกลาส จำกัด โทร 075-446459
    ๔.๓ บ.ศิริภัณฑ์ ท่าศาลา โทร 075-521554-5
    ๔.๔ บ.โฮมโปรนครศรีฯ โทร. 075-324740
    ๔.๕ หจก.เม้งฮวดนครศรีฯ โทร.075-316313-6
    ๔.๖ หจก.สหมิตรค้าวัสดุ นครศรีฯ โทร.075-342314
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ว่าที่ พ.ต.ณรงค์  มุขวัฒน์
    ๕.๒ นายประพาส  ศรีวิลัย
    ๕.๓ ว่าที่ ร.ท.บุณยสิทธิ์  ไตรสุวรรณ
    ๕.๔ นายนิพนธ์  บรรเจิดเลิศ
    ๕.๕ นายวิเชียร  สุขสบาย
๖. ไฟล์แนบ
    
พิมพ์ ปิด