๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมบริเวณอ่างเก็บน้ำทางเข้ามหาวิทยาลัยระยะที่ 2 สวนวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนพัสดุ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๑,๒oo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๙ มิ.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๙๑,๖๒๕.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ร้านสะพานหันวัสดุภัณฑ์
    ๔.๒ ร้านสมญาการเกษตร
    ๔.๓ ร้านชากิร พันธู์ไม้
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ผศ.ดร.สุปรีชา  แก้วสวัสดิ์
    ๕.๒ นางสาวสาธิตา  รัตโน
    ๕.๓ นางสาวสายใจ  จันทร์ใหม่
    ๕.๔ นายไพรวัลย์  รูปโอ
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด