๑. ชื่อโครงการ เพื่อจัดซื้อวัสดุถาวรเพิ่มเติมหอพักนักศึกษา จำนวน ๗๘ ตัว
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนกิจการนักศึกษา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒o๒,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒o มิ.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๙๙,๒oo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
    ๓.๑ ไวด์บอร์ดแบบกระจก จำนวน ๔ ตัว ราคา/หน่วย ๘,๕oo บาท จำนวน ๓๔,ooo บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ร้านนครศรีธรรมราชเฟอร์นิเจอร์
    ๔.๒ บริษัท ป.รุ่งโรจน์ วินเนอน์ จำกัด
    ๔.๓ ร้านบูรพาเครื่องเขียน
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายปิยวัชน์  คงอินทร์
    ๕.๒ นางสาวสุมาลี  สุโขพล
    ๕.๓ นายชัชพล  ยิ่งดำนุ่น
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด