๑. ชื่อโครงการ เพื่อจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตรและเครื่องพิมพ์เอกสารเพื่อใช้ในงานหอพักนักศึกษา จำนวน ๒๕ ตัว
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนกิจการนักศึกษา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๑,๙oo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒o มิ.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๙๘,๙๙o.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท เอ.เอ็ม.โอ.อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
    ๔.๒ บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จำกัด
    ๔.๓ ร้าน เพาเวอร์ออน คอมพิวเตอร์ & เน็ตเวิร์ค เซอร์วิล
    ๔.๔ บัดดี้ ไอที เซอร์วิส
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายปิยวัชน์  คงอินทร์
    ๕.๒ นางสาวสุมาลี  สุโขพล
    ๕.๓ นายโอม  สุขปลอด
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด