๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศอาคารประกอบลักษณานิเวศ 14 จำนวน ๔ ชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนกิจการนักศึกษา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๓,๖oo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๔ ก.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๔๕๓,๕๖๒.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
    ๓.๑ เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า ๔๑ooo BTU/Hr\" จำนวน ๑ ชุด ราคา ๗๓,๒๙๕ บาท
    ๓.๒ งานระบบไฟฟ้า ๒o๙,๑๘๖.๑๗
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ เป็นราคาที่เคยจัดจ้างมาแล้ว PO 22089 สัญญาเขลขที่ 95/255 ใบรับ 19397 ลงวันที่ 19 มกราคม 60
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายปิยวัชน์  คงอินทร์
    ๕.๒ นางสาวสุมาลี  สุโขพล
    ๕.๓ นายชัชพล  ยิ่งดำนุ่น
    ๕.๔ นายวันชัย  ไตรรัตน์
    ๕.๕ นายสุภาพ  โนรัตน์
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด