๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดหน่วยประสานงาน และการให้บริการรับรอง จำนวน ๑ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๓o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๒ มิ.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๔๒๖,oo๓.๘๓ บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท/ห้าง/ร้านค้าส่ง สรุปราคาต่ำสุด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์  สุขสอาด
    ๕.๒ นางสาวอรพินท์  ไชยพงศ์
    ๕.๓ นางโสภิดา  พัฒน์ทอง
    ๕.๔ นางไพจิตรา  สุวรรณ์
    ๕.๕ นางศิวฉัตร  ตันทวีวงศ์
๖. ไฟล์แนบ
     ไฟล์แนบที่ 1
พิมพ์ ปิด