๑. ชื่อโครงการ ชั้นวางคลังสินค้า จำนวน ๕ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์บริหารทรัพย์สิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๕,๔oo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๕๕,๔oo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ นายพรชัย อินทมาศ
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายประชา  มงคล
    ๕.๒ นายสมปอง  เรืองประเสริฐ
    ๕.๓ นางวิลาสินี  รัตนะ
    ๕.๔ นางสาวปิยะนุช  เรืองแก้ว
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด