๑. ชื่อโครงการ การซ่อมแผงวงจรโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ งาน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑o,๒๕๕.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๓o พ.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๒๑o,๒๕๕.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท อธิ คอร์ปอเรชั่น
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ อาจารย์ ดร.อรรถโส  ขำวิจิตร
    ๕.๒ นายจักรินทร์  ล้วนศิริ
    ๕.๓ นายไพศาล  พุมดวง
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด