๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาขุดคูระบายน้ำแปลงข้าวโพด จำนวน ๑ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘๖,๘๖๙.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๑ พ.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๓๘๖,๘๖๙.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลหาญคอนสตรัคชั่น
    ๔.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โภคทรัพย์การโยธา
    ๔.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยอดนำชัย
    ๔.๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครพรหม ก่อสร้าง
    ๔.๕ นายอำนวย คงทน
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายสัมฤทธิ์  ธนาวุฒิ
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด