๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาแผ้วถางป่่า ปรับพื้นที่ ขุดคูระบายน้ำ จำนวน ๑ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๕,๘๔๖.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๒๗๕,๘๔๖.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลหาญคอนสตรัคชั่น
    ๔.๒ นายมณเทียร สาระพัสดุ์
    ๔.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยอดนำชัย ก่อสร้าง
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายสัมฤทธิ์  ธนาวุฒิ
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด