๑. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมบำรุงโรงเรือน Green House จำนวน ๓ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒o,๖๙๖.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๒o,๖๙๖.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
    ๓.๑ รางเหล็ก พร้อมลวดสปริง ๒ เมตร ราคา ๑๑๗.๕ บาท/ชุด
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท อินแซค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
    ๔.๒ บริษัท เลิฟฟาร์มเมอร์ อโกร จำกัด
    ๔.๓ บริษัท แกรนด์ฟาร์มเมอร์ จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายสัมฤทธิ์  ธนาวุฒิ
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด