๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อไฟฉุกเฉินแบบหลอด LED จำนวน ๑o๖ ชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนอาคารสถานที่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙o,๘oo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๙ ก.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๗๗,o๒o.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ Home centers company
    ๔.๒ ร้านธนกฤตไลท์ติ้ง
    ๔.๓ บริษัท วี.อาร์.(1991) จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายชัยมนัตถ์  คงทน
    ๕.๒ ว่าที่ พ.ต.ณรงค์  มุขวัฒน์
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด