๑. ชื่อโครงการ งานจ้างขุดลอกคูและแต่งลาดตลิ่งจากทางแยกอาคารวิชาการ ไปที่ทางแยกพักบุคลากร ระยะทาง 1,700 เมตร จำนวน ๑ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนอาคารสถานที่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓o๘,๕๖o.๔๑ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๑ ก.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๓o๘,๕๖o.๔๑ บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ สืบจากผู้รับจ้างในท้องถิ่น
    ๔.๒ กรมบัญชีกลาง
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายอุทัย  แกล้วกล้า
    ๕.๒ นายสนธยา  คงชัย
    ๕.๓ นายไพโรจน์  เต็มเปี่ยม
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด