๑. ชื่อโครงการ งานบำรุงรักษาระบบการเรียนการสอนทางไกล จำนวน ๑ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔oo,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๔ ก.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๓๙๙,๙๖๖.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท เวิลด์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
    ๔.๒ บริษัท Technology Solutions , Thailand จำกัด
    ๔.๓ บริษัท มินท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายจักรินทร์  ล้วนศิริ
    ๕.๒ นายไพศาล  พุมดวง
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด