๑. ชื่อโครงการ เครื่องฉายสัญญานภาพ จำนวน ๒ เครื่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๓,๗oo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๒ ก.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๔๓,๗oo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บ. จิตติโอเอ จำกัด
    ๔.๒ บ.โปร เอวี จำกัด
    ๔.๓ ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายธรณิศ  หาญใจ
    ๕.๒ นายพิชัย  พูลสวัสดิ์
    ๕.๓ นายเมษา  สินทบทอง
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด