๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงสวนวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๗o๖,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒o ก.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๔๘๘,๓oo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ร้านสวนเฟื่องฟ้า รักนิรันดร์
    ๔.๒ ร้าน Kaen Garden
    ๔.๓ ร้านเพอร์เฟ็ก การ์เด้น
    ๔.๔ ร้านณัฐการ์เด้นท์
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ผศ.ดร.สุปรีชา  แก้วสวัสดิ์
    ๕.๒ นางสาวสาธิตา  รัตโน
    ๕.๓ นางสาวสายใจ  จันทร์ใหม่
    ๕.๔ นายไพรวัลย์  รูปโอ
๖. ไฟล์แนบ
     ไฟล์แนบที่ 1
พิมพ์ ปิด