๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุถาวรหอพักนักศึกษา จำนวน ๖๕๕ ตัว
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนกิจการนักศึกษา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๕,๗oo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๘ ก.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๔๘๕,๗oo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
    ๓.๑ เก้าอี้คนพิการ จำนวน ๕ ตัว ราคา/หน่วย ๓,๕oo บาท จำนวน ๑๗,๕oo บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท ดับบลิวเอส เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
    ๔.๒ บริษัท เฟอร์นิเจอร์เหล็กไทย จำกัด
    ๔.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีดับเบิ้ลยู 1996
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายปิยวัชน์  คงอินทร์
    ๕.๒ นางสาวสุมาลี  สุโขพล
    ๕.๓ นายวันชัย  ไตรรัตน์
    ๕.๔ นายโอม  สุขปลอด
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด