๑. ชื่อโครงการ ขออนุมัติวัสดุ จำนวน ๓๔ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนบริการกลาง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔o๗,๙๕o.๘o บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๕ ก.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๔o๗,๙๕o.๘o บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ร้านลูกพลับ ซัก-อบ-รีด
    ๔.๒ หจก.ว.นครนานากิจ
    ๔.๓ ร้านไทยบุรีภัณฑ์
    ๔.๔ บริษัท ธมนวรรณคอมเมอร์เชียล จำกัด
    ๔.๕ กลุ่มผลิตภัณฑ์หัตถกรรมบ้านพรุชนเหนือ
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายวิชัย  รอดทุกข์
    ๕.๒ นางสาวสุมาลี  สุโขพล
    ๕.๓ นางสาวชมพูนุช  เทพรักษา
๖. ไฟล์แนบ
    
    
     เอกสารแนบ
พิมพ์ ปิด