๑. ชื่อโครงการ งานบำรุงรักษาระบบการเรียนการสอนและการประชุมทางไกลแบบหลายจุด (MCU) จำนวน ๑ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕oo,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๔ ส.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๔๙๙,๙๘๙.๖o บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท มินท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
    ๔.๒ บริษัท เวิลด์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
    ๔.๓ บริษัท Technology Solutions ,Thailand จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายจักรินทร์  ล้วนศิริ
    ๕.๒ นายไพศาล  พุมดวง
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด